Tepict Logo

Wij zijn enthousiaste project managers die uw doelen realiseren. Dit doen we door een brug te slaan tussen de business en de techniek, waarbij we gebruik maken onze ervaringen en beproefde middelen.

Wij assisteren onze klanten bij het realiseren van veranderingen, waarbij een systeem een middel is dat in de praktijk haar meerwaarde moet bewijzen.


Onze ervaring met Project Management met focus op het doel en alle betrokkenen maken dat wij in de praktijk brengen wat de theorie beoogt.

pijl links

Veranderen

Projecten voeren veranderingen door. Hoewel er allerlei redenen zijn voor deze veranderingen slagen niet alle projecten. De onderliggende redenen liggen vaak in het verlengde van draagvlak, inzet, techniek of het managen hiervan.


Tepict kan u helpen bij het succesvol uitvoeren van projecten door het managen van verwachtingen bij alle betrokkenen, kwaliteit van werken te bevorderen en zorg te dragen voor kennisdeling.Verwachtingsmanagement

Een project zal mislukken als de neuzen niet naar dezelfde kant wijzen of niet iedereen geïnformeerd is. Niet alleen het hoger management moet op de hoogte worden gebracht met instrumenten als voortgangsrapportages zodat zij besluiten kunnen nemen. Essentieel is dat projectmedewerkers weten wat van ze wordt verwacht en wat het gezamelijke doel is. De scope en verantwoordelijkheden moeten continue gemanaged worden.


Tepict kan hier in de vorm van project management een doorslag- gevende rol in spelen en neemt een schat aan ervaring met zich mee.

Kwaliteit

Projectmedewerkers moeten met elkaar samenwerken en elkaar kunnen vervangen. Een uniforme manier van werken is van groot belang en een methodiek en standaarden zijn een middel om hieraan een bijdrage te leveren


Tepict heeft ervaring met een scala aan methodieken, zoals PrinceII en Agile en kan u helpen de kwaliteit te vergroten en daarmee de kans op een succesvolle afronding van uw project te borgen.

Actieve Kennisdeling

Het borgen van kennis is van groot belang voor succes van projecten en het draagvlak voor de eindproducten daarvan.


Tepict heeft ervaring opgedaan in tientallen projecten. We zijn dan ook in staat om een brug te slaan tussen u als manager met business deskundigen en het projectteam met een ICT achtergrond. Deze ervaring passen we bij onze klanten toe, waarbij we weer nieuwe ervaringen opdoen. Hierbij zorgen we ervoor dat relevante kennis en ervaring bij u als klant wordt geborgd, zodat ook na afloop van het project het geheel efficiënt kan worden onderhouden cq. uitgebreid.

pijl rechts

Project management


Kernwaarden


Standaarden